CRM i digitalna transformacija

Kako pripremiti KPI za vaše preduzeće?

Kako pripremiti KPI za vaše preduzeće?

Petak, 19. april 2024.

Svaka kompanija, bez obzira na svoju veličinu ili delatnost, treba da razume i proceni učinak svojih poslovnih aktivnosti. Najlakši način da kompanije mere svoje performanse je pomoću KPI ili prevedeno ključnim pokazateljima uspeha.

Sa KPI-em merimo učinak i donosimo odgovarajuće odluke i mere na osnovu njihovih rezultata. U ovom članku ćemo vam pokazati kako da pripremite KPI za svoje poslovanje u pet koraka

Šta je KPI?

Ključni indikatori učinka (KPI skraćeno od Key Performance Indicators) su merljivi indikatori koji omogućavaju kompanijama da procene učinak različitih aspekata svog poslovanja.

Indikatori uspeha su izuzetno važni. Kompanije ih koriste da prate svoj učinak kao i za procenu ili postizanje svojih poslovnih ciljeva i strategija. KPI se može odnositi u različitim segmentima poslovanja, uključujući prodaju, marketing, HRM, proizvodnju, realizaciji projekta itd. Uz jasno definisane KPI, kompanije mogu postaviti konkretne ciljeve i lakše pratiti svoj napredak ka postizanju ovih ciljeva. KPI omogućavaju i bolje donošenje odluka, a samim tim i pripremu bolje strategije za postizanje ciljeva.

5 koraka za pripremu KPI

Sada kada znamo šta je KPI i zašto nam potreban, pripremili smo za vas 5 koraka kako da pripremite KPI za svoju kompaniju:

1. Definišite poslovne ciljeve

Prvi korak u pripremi KPI-a je jasno definisanje vizije i misije kompanije. Na ovaj način ćete osigurati da su svi KPI usklađeni sa onim što kompanija želi da postigne na duži rok. Izuzetno je važno da ciljevi budu konkretni i merljivi.

Na primer cilj „povećanja prihoda“ treba preciznije definisati da bi se izmerio njegov uspeh. Bez konkretnih ciljeva, nije moguće postaviti KPI.

2. Identifikujte ključne faktore uspeha

Definišite ključne faktore uspeha (KSF) za svaki cilj. To su elementi koji su ključni za postizanje postavljenih ciljeva. Ako je cilj povećanje prihoda, ključni faktori uspeha mogu biti veća stopa akvizicije novih kupaca, veća stopa zadržavanja postojećih kupaca, prodaja novih usluga, inovativniji proizvodi itd. Neophodno je ovde biti oprezan, jer je u ovom procesu važno razumeti potrebe i očekivanja svih zainteresovanih strana kako bi se osiguralo da KPI odražavaju upravo one faktore koji su važni za kompaniju.

3. Razvoj KPI-a

Kada se definišu ciljevi i ključni faktori uspeha, vreme je da se razvija KPI. Svaki KPI treba da bude direktno povezan sa određenim ciljem i njegovim faktorima uspeha. Koristite SMART kriterijume da biste osigurali da je svaki KPI specifičan, merljiv, ostvariv, relevantan i vremenski ograničen. Koristeći SMART metod, potrebno je opremiti sve KPI, jer je to jedini način da se dobije sveobuhvatan uvid u performanse kompanije.

Ključni pokazatelji uspeha
Ključni pokazatelji uspeha

4. Implementacija sistema za prikupljanje podataka

Definišite metode prikupljanja podataka za svaki KPI. Ovo može uključivati upotrebu širokog spektra softvera, anketa, finansijskih izveštaja i operativnih metrika. Mnoge kompanije koriste CRM sistem za prikupljanje podataka. Pored toga, ključno je dodeliti pojedinim članovima tima ili odeljenjima da budu odgovorni za svoje KPI. Veoma je važno da ovi pojedinci ili odeljenje razume kako da meri i izveštava o KPI.

5. Pregled i prilagođavanje

Redovno pregledajte učinak u odnosu na svaki pojedinačni KPI. Samo na taj način ćete moći da kontrolišete učinak vaše kompanije. Kako se poslovanje stalno menja, menjaće se i KPI koje merite. Sa razvojem poslovanja menjaju se prioriteti i zadaci, pa je potrebno prilagoditi i KPI.

Zaključak

KPI nisu statični i trebalo bi da se razvijaju zajedno sa razvojem kompanije i okruženja u kome kompanija posluje. Ovo je jedini način da kompanije ostanu relevantne i efikasne. Održavanje KPI-a usklađenim sa strateškim ciljevima kompanije i redovno preispitivanje rezultata su ključni za efikasno korišćenje KPI-a. Uz jasno definisane ciljeve, identifikaciju ključnih faktora uspeha, razvoj SMART KPI metode, efektivnu implementaciju i fleksibilnost, kompanije mogu efikasno da mere i vode ka ispunjenju postavljenih ciljeva.

Gore opisani pristup u pet koraka je pojednostavljen način definisanja KPI-a. KPI nisu samo mera učinka, već su i efikasan alat za pokretanje rasta i poboljšanja u kompaniji. Praćenjem pravih KPI-a, menadžment može da donese odluke na osnovu boljeg informisanja koje će pomoći kompaniji da postigne svoje strateške ciljeve i poboljša tržišnu konkurentnost.